Bezpečnostní hodnocení (posouzení)

Bezpečnostní posouzení se realizuje na základě obhlídky objektu. Stupeň zabezpečení se stanoví vzhledem k bezpečnostním rizikům v dané lokalitě. Slouží jako podklad pro rozhodování o účelnosti a rozsahu konkrétního zabezpečení.

Aplikace prostředků objektové (fyzické) bezpečnosti pro účely ochrany utajovaných skutečností tvoří poměrně složitý celek vzájemně provázaných pravidel. Je nutné brát v úvahu kvalitu použitých technických prostředků, způsob jejich nasazení a v neposlední řadě návaznost této technické stránky na výkon strážní služby a na příslušná režimová opatření. Aby bylo možné v tak rozsáhlém souboru kombinací bezpečnostních opatření stanovit jednotná pravidla pro minimální možnou úroveň zabezpečení utajovaných skutečností, je nezbytné použít matematickou metodu podle standardů NBÚ. Na základě vyhodnocení je možné stanovit, jsou-li opatření k zabezpečení daného stupně utajovaných skutečností pro určenou míru rizika dostatečná, a pokud ne, určit nejoptimálnější způsob, jak opatření zvýšit na požadovanou úroveň. Výhoda tohoto přístupu, jehož metoda je zajisté poněkud složitější než pouhý taxativní výčet požadovaných opatření, spočívá především v tom, že je možné pro dostatečnou úroveň zabezpečení zvolit kombinaci prostředků ochrany tak, aby dané řešení co nejlépe vyhovovalo jak stanoveným potřebám , tak i finančním a technickým možnostem subjektu, který je za ochranu utajovaných skutečností odpovědný.